AV. FETHİ KAHRAMAN / AV. UĞUR HAKAN KAHRAMAN

0342 321 2717 - 0342 321 2716

Ödeme Yapmak için Tıklayınız

GAZİANTEP AVUKAT VEKALETNAME BİLGİLERİ


Av.Fethi Kahraman


Fatih Mah Fevzi Çakmak Bulv Nüket-Celal Ersoy Cad Mimar Sinan Apt Kat:2 No:4 Şehitkamil/Gaziantep


Gaziantep Barosu-Baro Sicil No:323


Av.Uğur Hakan Kahraman


Fatih Mah Fevzi Çakmak Bulv Nüket-Celal Ersoy Cad Mimar Sinan Apt Kat:2 No:4 Şehitkamil/Gaziantep


Gaziantep Barosu-Baro Sicil No:1669


Not:Boşanma Davasına Yönelik Vekaletnameler fotoğraflı olacaktır.


Boşanma Davasına Yönelik Verilecek Olan Düzenleme Şeklinde Ortak Vekaletname Örneği


Gerek eşim ……………………. Tc Kimlik Nolu ……………………………’a karşı açtığım veya açacağım, gerekse eşimin bana karşı açtığı veya açacağı Boşanma davası ve buna bağlı davalardan dolayı leh ve aleyhimde açılmış veya açılacak bilumum dava ve takipler ile

gerek diğer üçüncü şahıslar tarafından Leh ve aleyhinde açılmış ve açılacak olan bilumum dava ve takipler ile gerekse benimde başkaları aleyhine açtığım veya açacağım dava ve takiplerden dolaylı T.C. mahkemelerinin, meclislerinin, daire ve

müesseselerinin ve komisyonlarının her kısım ve derecesinde davacı, davalı, müdahil ve üçüncü şahıs gibi her sıfat, tarik ve suretle beni temsile, hak ve menfaatlerimi temin, müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği tüm muameleleri takip, tamamlama ve bitirmeye, yeniden dava açmaya, iştirak talebinde bulunmaya, iştirake, her nevi dilekçe ve layihaları kendi imzası ile ilgili mercilere vermeye, tebliğ ve tebellüğe, kararların

açıklanmasını veya düzeltilmesini talep etmeye, tanık, bilirkişi göstermeye, karşı taraftan gösterilenleri red ve kabule, raporlara itiraza, protesto, ihbarname ve ihtarname keşide etmeye, keşide edilenleri kabule ve bunlara cevap vermeye, yemin teklif etmeye, teklif

edilen yemini kabule veya redde, keşif talebinde bulunmaya, keşif taleplerini redde ve kabule, ihtiyati ve icrai tedbir alma ve yaptırmaya, icra dairelerinde, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve diğer devlet dairelerinin tümünde işleri takibe ve intaca ve gerekli işlemleri

yaptırmaya, mürafaaya, temyiz-i davaya, kararın düzeltilmesini istemeye, duruşmadan vareste tutulma isteminde bulunmaya, gıyabımda cereyan edecek duruşmalara katılmaya, yargılamanın iadesini istemeye, hakimin reddini istemeye, davanın tamamını

veya bir kısmını ıslah isteminde bulunmaya, açılmış ve açılacak davaları kabule, davadan ve temyizden vazgeçmeye, feragate ve feragati davayı kabule, ahzu kabza, sulh ve ibraya bu yetkilerinin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle

mezun ve yetkili olmak üzere birlikte veya ayrı ayrı ifayı vekalete yetkili olarak, Fatih Mah  Fevzi Çakmak Bulv Nüket-Celal ;Ersoy Cad Mimar Sinan Apt Kat:2 No:4 Şehitkamil  Gaziantep adresinde faaliyet gösteren, Gaziantep Barosu’nun 323 sicil no’suna kayıtlı

avukatı Av.Fethi Kahraman ile aynı adreste çalışan Gaziantep Barosu’nun 1669 sicil numarasında kayıtlı Av.Uğur Hakan Kahraman’ı vekil nasp ve tayin ettim.


VEKİL EDEN : …………………………………TC Kimlik No : ……………………………………


ŞİRKETLERE YÖNELİK VEKALETNAME ÖRNEĞİ

           

     Şahsıma ve/veya temsilcisi bulunduğum Şirketimin leh ve aleyhimde açılmış ve açılacak,Şahsımın ve/veya Şirketimin de başkalarına karşı açtığı veya açacağı dava ve takiplerden dolayı T.C. yargı organlarının meclislerinin, daire ve kuruluşlarının her kısım ve derecesinde, her yol ve sıfatla bizi temsile, hak ve menfaatlerimizi korumaya, davalar açmaya icra takibinde bulunmaya, açılmış

davalara katılmaya, takibe ve neticelendirmeye, tahkime ve hakem tayinine, her nevi dilekçe ve evrakları bizi temsilen kendi imzası ile ilgili kurum ve kuruluşlara vermeye, tebliğ ve tebellüğe tanık, bilirkişi göstermeye, karşı taraftan gösterilenleri kabul veya redde, protesto, ihtarname, ihbarname keşidesine, keşide olunanlara cevap vermeye, yemin teklif, kabul ve redde, keşif yaptırmaya keşiflerde hazır bulunmaya, keşif raporlarına itiraza, yeniden keşif talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icrai tedbir ve hacizler yaptırmaya ve kaldırtmaya, icra daireleri, Yargıtay, Sayıştay, Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, Vergi Mahkemeleri ve Özel Yetkili Mahkemeler ile, yasalarla kurulmuş ve kurulacak yargı organları ve diğer devlet dairelerinin tümünde gerekli her türlü kanuni işlemleri yapmaya, işleri takibe, murafaaya, kararları

temyiz etmeye, kararların düzeltilmesi ve yargılamanın iadesini istemeye, hakim, bilirkişi, hakem şahit,katip ve ehlivukufları şikayete ve redde, dava nakline, duruşmalara katılmaya, elden evrak alıp vermeye kayıt ve suretler çıkarmaya, dosyaları tetkike, yanlışlıkları düzelttirmeye, vergi daireleri, vergi itiraz, takdir temyiz ve il uzlaşma komisyonları ile yasalarla bu konularda kurulmuş ve bundan sonra kurulacak organlarda bizi temsile, uzlaşma talebinde bulunmaya, tutanakları imzalamaya, itiraza, gerekli yasal işlemleri takip ve neticelendirmeye, duruşmalardan vareste tutulmamız yolunda talepte bulunmaya tüm kararların infazını ilgili kuruluşlardan istemeye bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle ve bu yetkileri birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere ahzu kabza, sulh ve ibraya, davayı kabule veya redde, davadan ve temyizden feragate, feragati davayı kabule, icra ihalelerine iştirak etmeye, adımıza pey sürmeye ,bizleri Belediyeler ,Kadastrolar,Tapularda temsil etmeye,adımıza dilekçe ve şikayetler sunmaya ,çap ve ruhsat çıkarmaya mezun ve yetkili olmak üzere Fatih Mah Fevzi Çakmak Bulv Nüket-Celal ;Ersoy Cad  Mimar Sinan Apt Kat:2 No:4 Şehitkamil7Gaziantep adresinde faaliyet gösteren, Gaziantep Barosu’nun 323 sicil no’suna kayıtlı avukatı Av.Fethi Kahraman ile aynı adreste çalışan Gaziantep Barosu’nun 1669 sicil numarasında kayıtlı  Av.Uğur Hakan Kahraman’ı birlikte  ve ayrı ifayı vekalete yetkili olarak, tarafımızdan

vekil tayin edildi.


VEKALETİ VEREN:…………………..ŞTİ adına

                                               İmzaya Yetkili……………..

                                 


GERÇEK ŞAHIS(KİŞİLERİN)VERECEĞİ VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ


Şahsıma karşı leh ve aleyhimde açılmış ve açılacak, Şahsımın da başkalarınakarşı açtığı veya açacağı dava ve takiplerden dolayı T.C. yargı organlarının meclislerinin, daire ve kuruluşlarının her kısım ve derecesinde, her yol ve sıfatla bizi temsile, hak ve menfaatlerimizi korumaya, davalar açmaya icra takibinde bulunmaya, açılmış davalara katılmaya, takibe ve neticelendirmeye, tahkime ve

hakem tayinine, her nevi dilekçe ve evrakları bizi temsilen kendi imzası ile ilgili kurum ve kuruluşlara vermeye, tebliğ ve tebellüğe tanık, bilirkişi göstermeye, karşı taraftan gösterilenleri kabul veya redde, protesto, ihtarname, ihbarname

keşidesine, keşide olunanlara cevap vermeye, yemin teklif, kabul ve redde, keşif yaptırmaya keşiflerde hazır bulunmaya, keşif raporlarına itiraza, yeniden keşif talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icrai tedbir ve hacizler yaptırmaya ve

kaldırtmaya, icra daireleri, Yargıtay, Sayıştay, Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, Vergi Mahkemeleri ve Özel Yetkili Mahkemeler ile, yasalarla kurulmuş ve kurulacak yargı organları ve diğer devlet dairelerinin tümünde gerekli her türlü kanuni işlemleri yapmaya, işleri takibe, murafaaya, kararları temyiz etmeye, kararların düzeltilmesi ve yargılamanın iadesini istemeye, hakim, bilirkişi, hakem şahit,katip ve ehlivukufları şikayete ve redde, dava nakline, duruşmalara katılmaya, elden evrak alıp vermeye kayıt ve suretler çıkarmaya, dosyaları tetkike, yanlışlıkları düzelttirmeye, vergi daireleri, vergi itiraz, takdir temyiz ve il uzlaşma komisyonları ile yasalarla bu konularda

kurulmuş ve bundan sonra kurulacak organlarda bizi temsile, uzlaşma talebinde bulunmaya, tutanakları imzalamaya, itiraza, gerekli yasal işlemleri takip ve neticelendirmeye, duruşmalardan vareste tutulmamız yolunda talepte bulunmaya tüm kararların infazını ilgili kuruluşlardan istemeye bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle ve bu yetkileri birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere ahzu kabza, sulh ve ibraya, davayı kabule veya redde, davadan ve temyizden feragate, feragati davayı kabule, icra ihalelerine iştirak etmeye, adımıza pey sürmeye ,bizleri Belediyeler ,Kadastrolar,Tapularda temsil etmeye,adımıza dilekçe ve şikayetler sunmaya ,çap ve ruhsat çıkarmaya mezun ve yetkili olmak üzere Fatih Mah Fevzi Çakmak Bulv Nüket-Celal ;Ersoy Cad  Mimar Sinan Apt Kat:2 No:4 Şehitkamil7Gaziantep adresinde faaliyet gösteren, Gaziantep Barosu’nun 323 sicil no’suna kayıtlı avukatı Av.Fethi Kahraman ile  aynı adreste çalışan Gaziantep Barosu’nun 1669 sicil numarasında kayıtlı  Av.Uğur Hakan Kahraman’ı birlikte veya ayrı ifayı vekalete yetkili olarak, tarafımızdan  vekil tayin edildi.


VEKALETİ VEREN:……………………………………. TC Kimlik No : ……………………………………